Mantolama karar örneği

Apartman ve site yönetimleri, belli büyüklükteki ve sitenin veya apartmanın tamamını ilgilendiren konularda karar alırken, özel gündemle toplanmalı veya genel kurul toplantısında mantolama uygulamasının yapılması konusunda oylama yapmalıdır. Daha önceden firmalardan alınan teklifler, genel kurul gündemine taşınıp, üyelerce müzakere edildikten sonra oylamaya açılarak, oylama neticesinde en az oy çokluğu ile kararı varılmalıdır.

Medeni kanunda yer alan, site ve apartmanlarla ilgili maddeler uyarınca, ek ücretlerin talep edileceği her türlü uygulama, kat maliklerinin onayına sunulur. Aksi takdirde Apartman yöneticileri veya site yöneticileri, bu konuda yönetim kurulunda karar alamaz. En uygun fiyatları ve en yüksek kalite standartlarını tespit edilip, genel kurula arz edilmesi yönetici ve yönetim kurulunun sorumlulukları arasında yer alır.

Mantolama kararı nasıl hazırlanır

Genel kurulda oylaması yapılıp kabul edilen mantolama kararı genel kurul kararını eklemek suretiyle, hazırlanan hukuki bir metin ile resmileştirilir. Bu metin; hukuksal niteliği bulunan bağlayıcı bir metindir. Sorumlulukların ve yetkilerin nasıl dağıtılacağı bu metinde gösterilir. Aksi takdirde alınan karar geçersiz olabilir ve yönetim kurulu bu noktada kusurlu konuma gelebilir.

Bu nedenle mantolama kararı alınırken, matbu metinler tercih edilmeli, hukuki zemin kusursuz biçimde temin edilmelidir. Mantolama kararı örneği olarak sunduğumuz metin,  ülkenin her yerinde tüm uygulamalarda kullanılan genel-geçer Hukuk metnidir. Boş kısımlara kendi bilgilerinizi yazarak imza altına alabilir, mantolama kararınızı tamamlayabilirsiniz.

 

KARAR ÖRNEĞİ

…./…./….. TARİHLİ ……….. SİTESİ / APARTMANI KAT MALİKLERİ

GENEL KURUL TUTANAĞI

Kat Maliklerinin katılımıyla …… numaralı dairede açılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

GÜNDEM

Yoklama, açılış ve divan başkanlık heyetinin seçimi

Yeni dönemde görev alacak yöneticinin/yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi

Binamızda yaptırılması planlanan dış cephe mantolama ve ek işler için firmaların  tekliflerinin ve sözleşme önerilerinin değerlendirilmesi ve işi yapacak olan firmanın seçimi

Dilek ve temenniler

Kapanış

 

KARARLAR

1) Kat malikleri kurulu yoklaması yapıldı ve gerekli ekseriyetin hazır bulunduğu tespit edilerek gündemin görüşülmesi içim Toplantı Divan başkanlığına ………………… ,katipliğe ……………………….  maliklerin kabulü ile oy birliği/oy çokluğu ile seçildi

2) Kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından tamamının/yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı yeter sayısının sağlandığı görüldü.

3) Divan Başkanı tarafından yönetici adayı olarak profesyonel bilgi birikimi bulunan ……………………….. önerildi. Denetici olarak …………………… önerildi.Konu oylamaya sunuldu.Yönetici ……………………………..’in ve denetici ………………… olarak seçilmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verildi.

4) Apartmanımıza/Sitemize dış cephe mantolama ve ek işleri için verilen teklifler değerlendirildi. FİRMA ÜNVANI  firmasının teklifi ve işin yapımı için firmayla imzalanacak olan sözleşmedeki bütün maddeler tam ve eksiksiz olarak oy çokluğu/oy birliği ile kabul edildi ve işin FİRMA ÜNVANI’ne verilmesine karar verildi.

5) Yönetici …….……… ve veya denetici …………. tüm resmi ve özel kurumlarda binayı münferiden veya ayrı ayrı temsil etmesine oy çokluğu/oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetici ……………. Apartmanı yaptırılacak olan dış cephe mantolama ve ek işleri ile ilgili doğabilecek firma alacakları hususunda ödeme yapmayan daire sakinlerine karşı işi yapacak firmanın avukatı …………..…. ‘e alacakların tahsilini sağlayabilmesi için ……………… Apartmanı / Sitesi adına vekalet vermesi konusunda tam yetki verilmiştir.

 

Kararlar oy çokluğu/oy birliği ile imza altına alınarak toplantı kapatıldı.

 

Tarih: …../……/……

 

Genel Kurul Divan Başkanı                                                                     Yazman Üye